„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

 

 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest White Electronics Krzysztof Bieliński ul. Madalińskiego 16, 85-331 Bydgoszcz;
 2.      Kontakt z nami możliwy jest pocztą tradycyjną pod adresem: White Electronics Krzysztof Bieliński ul. Madalińskiego 16, 85-331 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem 501396563 oraz drogą elektroniczną pod adresem: info@whiteelectronics.pl;
 3.      Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 •          podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą np. podjęcia działań w celu realizacji zamówienia (np. wystawienie faktury sprzedaży, wysyłka zamówienia); podjęcia działań w celu przyjęcia dostawy (np. wprowadzenie faktury zakupowej);
 •          wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych);
 1.      Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia lub wykonania umowy oraz wymogiem wykonania obowiązku prawnego Administratora, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy np. odmową przyjęcia zamówienia i jego realizacji;
 2.      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: partnerzy świadczący usługi informatyczno – techniczne (np. utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych), banki, podmioty, które zajmują się realizacją oraz dostarczeniem Panu/Pani zamówienia np. przewoźnicy;
 3.      Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 •          posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 •          wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 1.      Pana/Pani dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pana/Pani np. w drodze przyjęcia zamówienia, dostawy, otrzymanej faktury sprzedaży, faktury zakupu czy też w drodze prowadzonej korespondencji;
 2.      Posiada Pan/Pani następujące prawa:
 •          prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 •          prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe;
 •          prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne;
 •          prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 •          prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 •          prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 •          prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 •          prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
 •          prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z White Electronics Krzysztof Bieliński ul. Madalińskiego 16, 85-331 Bydgoszcz;

 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin sklepu internetowego whiteelectronics.pl


§ 1
Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Krzysztof Bieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WHITE ELECTRONICS KRZYSZTOF BIELIŃSKI, ul. Madalińskiego 16, 85-331 Bydgoszcz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9671069118, REGON: 340695220.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.whiteelectronics.pl.

3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności wyświetlacze LCD.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych osób korzystających ze Sklepu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt z nami”, pocztę e-mail (info@whiteelectronics.pl), telefonicznie (+48 501 396 563), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są nowe i wolne od wad.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11. Na karcie każdego Towaru znajduje się jego dokumentacja w formie opisowej oraz pliku PDF. W zależności od producenta danego Towaru, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu odnośniki do oprogramowania producenta służącego do konfiguracji danego Towaru. Pobranie oprogramowania ze strony Sklepu jest bezpłatne.

12. Warunki licencyjne dla poszczególnego oprogramowania każdorazowo określają ich producenci. Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

13. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
     1) skutki zainstalowania przez Kupujących oprogramowania pobranego za pośrednictwem strony Sklepu,
     2) niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie oprogramowania pobranego przez Kupujących za pośrednictwem strony Sklepu.

14. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący musi dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

15. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3
Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie po kliknięciu w „Przejdź do realizacji zamówienia” postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę”.

3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
    1) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
    2) w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefon, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
    1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 39 2490 0005 0000 4500 7049 9470 (Alior Bank),

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane przy każdym Towarze oraz w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.
8. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

§ 4
Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po o otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu

4. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę zależy od dostępności danego Towaru i wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na dostawę zamówionego Towaru.

5. Czas dostawy przesyłki wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

6. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską oraz Paczkomaty InPost.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail (info@whiteelectronics.pl) lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

8. Kupujący może odesłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Kupujący powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą.

9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10. Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Kupujący może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe:

Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Krzysztof Bieliński
WHITE ELECTRONICS KRZYSZTOF BIELIŃSKI
adres: ul. Madalińskiego 16, 85-331 Bydgoszcz
tel.: +48 501 396 563
e-mail: info@whiteelectronics.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

…………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)
………………………………………………………………………………………….


(*) Niepotrzebne skreślić.


3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
    1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, co nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Kupujący dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Kupujący odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Kupujący może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy i osób trzecich.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący (bądź inna osoba korzystająca ze Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (bądź inną osobę korzystającą ze Sklepu) do informowania go o Towarach Sprzedawcy i innych jego ofertach, tj. o nowościach, promocjach, rabatach.

7. Adresy mailowe Kupujących (bądź innych osób korzystających ze Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze, wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili Kupujący (bądź inna osoba korzystająca ze Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera.

9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.whiteelectronics.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 03.03.2017 r.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
   1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
   2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
   3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.